ابزارهای پروموشن

 

طراحی تبلیغات اثربخش

ایجاد روابط عمومی (PR)

استفاده از ابزارهای پیشبرد فروش مناسب(Sales Promotion)

فروش شخصی (Personal Selling)

طراحی بازاریابی مستقیم (Direct Marketing)