اصول برند سازی

 

طراحی هویت برند (Brand Image) شامل:

تدوین استراتژی های افزایش آگاهی از برند (Brand Awareness)

تدوین استراتژی های افزایش دانش برند (Brand Recall)

تدوین استراتژی های یادآوری برند (Brand Recall)

تدوین استراتژی های رهبری برند( Brand top of Mind)

 

تعیین جایگاه یابی برند (Brand Positioning)

تدوین استراتژی های جایگاه و موضع یابی برند(Unique Selling Proposition )

تدوین استراتژی های ارزش آفرینی برند (Value Proposition)

تدوین استراتژی های مدیریت تجربه مشتری (Customer Experience  Management)

تدوین استراتژی های وفاداری مشتریان

تعیین میزان وفاداری مشتری