بازاریابی حرفه ای

 

 

انجام تحقیقات بازار (Market Research)

بخش بندی بازار هدف (STP)

مدیریت بودجه ( تعیین بودجه، تخصیص بودجه، تامین بودجه)

آمیخته بازاریابی (Marketing Mix)

اجرا استراتژی های بازاریابی(Implementation)

حسابرسی بازاریابی (Control Marketing Audit)