بازاریابی رقابتی

 

پیشنهاد فروش منحصر به فرد (Unique selling proposition)

شناسایی رقبا (مستقیم-غیر مستقیم) (رقبای رهبر، رقبای پیرو)

شناسایی نقاط قوت و ضعف

استراتژی های تمایز سازی

استراتژی های توسعه شبکه بازاریابی + توسعه برند

استراتژی های توسعه خلاقانه، توسعه عرضی، توسعه جغرافیایی، توسعه بخشی

استراتژی های جلوگیری از نفوذ رقبا (high end & Low end)

تاکتیک های Up Selling_ Cross Selling _ Price Selling _ Bundling

Join Marketing

باشگاه مشتریان Loyalty Programming

استراتژی های قفل کردن مشتریان Customer Look-in

عوامل کلیدی موفقیت Key Success Factor

روشهای برتری نسبت به رقبا (  Competitive Positing)