بازاریابی مدرن

 

تدوین استراتژی های تهاجمی برای گرفتن سهم از مشتری ( Share of Mind)

تدوین استراتژی های تهاجمی برای گرفتن سهم از بازار (Market Share)

Customer Referral

بازاریابی چشم و هم چشمی (Jealousy Marketing)

بازاریابی افراد مشهور (Celebrity Marketing)

بازاریابی آزمایشی (Trial Marketing)

بازاریابی تاثیر گذار (Influence Marketing)

پیاده سازی مدل RFM

مدیریت مشتریان کلیدی فعال و غیر فعال Key Account Management

استراتژی جذب مشتری در فضای مجازیSocial Media Strategy

تدوین نقشه سفر مشتری Customer Journey