تبلیغات مدرن

 

تدوین استراتژی های تبلیغات مدرن بر اساس:

انتخاب بازار هدف (Mission)

تعیین بودجه تبلیغاتی (Money)

طراحی پیام تبلیغاتی (Message)

انتخاب رسانه مناسب (Media)

اندازه گیری و اثربخشی تبلیغات (Measurement)