تدوین استراتژی

 

الف: تدوین استراتژی های بازاریابی:

الف: فعالیتهای پیش از ورود به بازار شامل:

شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار_ شناسایی نقاط قوت و ضعف محصول – خدمات

شناسایی بازار هدف(Target Market)- تجزیه و تحلیل جذابیت بازار(Force Porter’s Analysis )

تدوین استراتژی های چرخه عمر محصول (Product Life Cycle)

تدوین استراتژی برای مرحله ورود به بازار

تدوین استراتژی های شرکت های پیشگام(Pioneer Strategy)

تدوین استراتژی شرکت های پیرو(Follow-up strategy )

تدوین استراتژی های جلوگیری از نفوذ رقبا(Fortress Strategy)

حسابرسی بازاریابی

 

ب: تدوین استراتژی های برندسازی:

الف: طراحی هویت بصری برند شامل:
نام _ لوگو_ شعار برند_ ذکر برند_ معماری سطوح برند _

ب : طراحی موضع یابی برند شامل:

بیانه ماموریت برند ( Brand Mission Statement)

پیشنهاد فروش منحصر به فرد ( Unique Selling Proposition) 

ایجاد ارزش پیشنهادی (Value Proposition) _ طراحی نقشه سفر مشتری (Customer Journey)

ج : طراحی و ایجاد باشگاه مشتریان