جایگاه سازی برند

 

تدوین استراتژی های جایگاه یابی برند (Brand Positioning):

تعیین نقاط مشترک با رقبا از دیدگاه مشتری (Point of Parity)

تعیین نقاط متمایز با رقبا از دیدگاه مشتری (Point of Different)

 

تدوین استراتژی های ارزش آفرینی برای برند ( Value Proposition)

 

تدوین استراتژی های مدیریت تجربه مشتری (Customer Experience Service):

طراحی مسیر نقشه سفر مشتری ( Customer Journey Map)

طراحی متخصص تجربه کاربر (User Experience)