جایگاه یابی اجتماعی

 

 

 

جایگاه یابی اجتماعی (Social Based Positioning):

تدوین استراتژی بر اساس موضع یابی اجتماعی

تدوین استراتژی بر اساس مسئولیت های اجتماعی