دیجیتال مارکتینگ

 

تدوین ۴c دیجیتال مارکتینگ شامل:

استراتژی های تولید محصول بر اساس سفارشی سازی (Co-Creation)

استراتژی های قیمت گذاری پویا (Currency)

استراتژی های ایجاد کانال توزیع(Communal Activation)

استراتژی های ایجاد کانال ارتباطی بین مشتریان(Conversation)

 

استراتژی های تحقیقات بازار نوین شامل:

خرد مشتری (Customer Wisdom)

تولید مشتری (Customer creation)

رای مشتری (Customer Voting)

سرمایه گذاری (Customer Funding)

 

طراحی نقشه سفر مشتری (Customer Journey)

استراتژی های افزایش آگاهی (Awareness)

استراتژی های افزایش جذابیت (Appeal)

استراتژی های افزایش جستجو (Ask)

استراتژی های ایجاد مدافع برند (Advocate)

 

استراتژی های افزایش بهره وری (Marketing Productivity)

تبدیل آگاهی به خرید از برند (Purchase Action Ratio)

تبدیل آگاهی به دفاع از برند (Brand Advocacy Ratio )

 

استراتژی های افزایش محتوا در بازاریابی

 

استراتژی بازاریابی احساسی ( Emotional Marketing)