استراتژی های اثربخشی تبلیغات

 

انتخاب درست بازار هدف

استفاده از کمپین های ۳۶۰ درجه

استفاده از روابط عمومی (PR)

طراحی تبلیغات دهان به دهان (Word of Mouth):