ماموریت برند

 

 

ماموریت و اهداف برند:

تعیین هدف برند (Brand Mission)

مشحص کردن ذکر برند (Brand Mantra)

طراحی شعار برند (Brand Slogan)