مفاهیم بازاریابی

 

 

 

استراتژی های بازاریابی

استراتژی های شرکت های پیشگام

استراتژی های شرکت های پیرو

استراتژی های بازار همگون

استراتژی های بازار ناهمگون

استراتژی های بازار جدید

استراتژی های بازار درحال رشد

استراتژی های بازار در حال بلوغ

استراتژی های بازار در حال افول

(محصول، قیمت، مکان، تبلیغات) :۴P

 

(خلق مشترک ارزش، نوسان پذیری، فعال سازی همگانی، گفت و گو بین مشتریان):۴C

تقسیم بندی بازار هدف :STP

(ایجاد یکپارچگی واحد در بازاریابی):IMC

بازاریابی اجتماعی

بازاریابی کلان

بازاریابی محتوا

بازاریابی آنلاین

بازاریابی انسان محور

دیجیتال مارکتینگ

بازاریابی دیجیتال

(مدیریت ارتباط با مشتری):CRM

باشگاه مشتریان وفادار

بدست آوردن، حفظ و رشد مشتری

استراتژی های قیمت گذاری بر اساس ارزش نه بر اساس هزینه تولید یا خدمات

رضایت مندی مشتریان وفادار نه هر مشتری

بدست آوردن سهم از بازار

(منحنی طول عمر محصول/خدمات) :PLC

ایجاد تمایز بین رقبا

بازاریابی چریکی

بازاریابی گوشه

بازاریابی مشارکتی

افزایش بهره وری در بازاریابی

بهره وری در بازاریابی

شاخص های بهره وری در بازاریابی

حسابرسی بازاریابی

ارزش ویژه برند

دفاع از برند

تبلیغات اثر بخش

تبلیغات نوین

تبلیغات ارزان

ایجاد جذابیت بازار